Structura întregii echipe administrative a GAL care se bazează pe capacitatea și experiența demonstrată a personalului, garantează eficiență și eficacitate în SDL și o relație optimă între personalul angajat și costurile totale ale grupului, obținându-se astfel optimizarea maximă a resurselor disponibile în condițiile disponibilității de personal suficient și calificat care va fi implicat în teme și aspecte metodologice distincte pe parcursul implementarii SDL.

Echipa de implementare a SDL are următoarea componenţă:

Manager general GAL – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, supravegherii şi controlului gestiunii financiar – contabile a GAL-ului. Managerul general GAL planifică acțiunile din cadrul proiectului, coordonează membri implicați în impelementarea proiectului, utilizează resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor propuse și monitorizează proiectul pe toată durata de execuție.

Manager de proiecte (2 persoane) – responsabili cu verificarea, evaluarea și monitorizarea proiectelor ce se vor depune și implementa. Practic, managerul de proiecte analizează obiectivele generale și specifice propuse în proiect, verifică respectarea bugetului angajat, propune direcțiile necesare în execuția proiectului și caută soluții pentru evitarea potențialelor riscuri.

Facilitator de dezvoltare comunitară – desfăşoară activităţi de animare, consultare şi informare în vederea promovării acţiunilor GAL, precum şi activități de secretariat. De asemenea, are rolul de mobilizare comunității pentru identificarea problemelor, colectarea și centralizarea informațiilor provenite din interiorul teritoriului de interes și găsirea unor soluții pentru atragerea resurselor. Facilitatorul de dezvoltare comunitară își asumă elaborarea instrumentelor adecvate pentru promovarea strategiilor, obiectivelor și măsurilor de finanțare pentru Grupul de Acțiune Locală Timişul de Centru.

Responsabil financiar – contabil – desfăşoară activităţi de contabilitate. Responsabilul financiar se va ocupa de supravegherea și controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului, va întocmi cererile de plată şi va verificarea conformitatea cererilor de plată depuse pentru proiectele finanțate prin GAL.