Comitetul  de  Selecţie  reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL Timişul de Centru.

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor reprezintă  organismul  tehnic  cu  responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor  adresate  privind  rezultatele  procesului  de  selectare a proiectelor.

Comitetul de selecţie a proiectelor al Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru este alcătuit din 7 membri şi este format din reprezentanţi ai partenerilor (publici, privaţi, societate civilă sau/şi persoane fizice). Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprezenta mai mult de 50% din componenţa Comitetului de Selecţie, iar organizaţiile ce provin din oraşele Buziaş şi Ciacova, având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată nu vor depăşi 25%.

Comitetul de selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Beneficiarii nemulţumiţi de selecţia făcută de către comitetul menţionat mai sus vor putea depune o contestaţie în termen 5 zile calendaristice de la primiriea notificării privind rezultatul selectării proiectelor. Contestaţia va fi soluţionată de către Comisia de Contestaţii. Membrii Comisiei de Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor fi diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii se va detalia prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare adoptat de Consiliul Director.

GAL Timişul de Centru va efectua pentru fiecare dintre măsuri, 1 apel pe an, în cazul în care organele de decizie nu stabilesc altfel. Apelul de selecţie se va lansa după cum vor stabili organele de decizie ale GAL Timişul de Centru, în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea proiectelor. Textul apelului de selecţie va face referire la următoarele aspecte: data lansării apelului de selecţie; data limită de depunere a proiectelor; locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele; fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect; numărul membrilor Comitetului de Selecţie şi apartenenţa acestora la unul dintre sectoarele public, privat şi societatea civilă, precum şi spaţiul rural sau urban; modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor (publicarea Raportului de Selecţie, primirea contestaţiilor şi soluţionarea acestora, elaborarea şi publicarea Raportului Comisiei de Contestaţii); documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului; cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul; procedura de selecţie aplicată Comitetului de Selecţie a GAL; data şi modul de anunţare a rezultatelor; datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate.

Pot fi depunători de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt aceştia stabiliţi în capitolul V. Potenţialii beneficiari vor depune proiectul sub formă de Cerere de finanţare, utilizându-se formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri. Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut recomandate de GAL Timişul de Centru şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin apelul de selecţie. Termenul maxim de depunere al proiectelor de la deschiderea oficială a apelului de selecţie va fi stabilit de către organele de decizie. Proiectele, după ce au primit un număr de intrare vor fi verificate admistrativ în ordinea depunerii de către evaluator şi managerii de proiect.

GAL Timişul de Centru va verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură în scopul căreia se încadrează proiectul depus. Experţii GAL Timişul de Centru vor completa Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii. 

Comitetul de Selecţie poate solicita beneficiarului informaţii suplimentare referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Va întocmi şi completa Fişa de verificare a criteriilor de selecţie care va cuprinde toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul obţinut, precum şi următoarele informaţii: obiectivele proiectului se încadrează în Strategia de Dezvoltare Locală; bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL; valoarea finanţării nerambursabile nu depăşeşte suma de 200.000 euro.

Raportul de selecţie va fi semnat de către preşedintele Comitetului de Selecţie şi de către membrii Comitetului de Selecţie.

Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la CJFIR, în vederea finanţării, fiecare fiind însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie, întocmită de Comitetul de Selecţie a GAL.

 

COMPONENȚA COMITETUL DE SELECŢIE A PROIECTELOR AL GAL TIMIŞUL DE CENTRU

PARTENERI PUBLICI 28,57 %
PartenerFuncția în CSTip/Observații
COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂNMEMBRUAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA TORMACMEMBRUAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA NIŢCHIDORFMEMBRU SUPLEANTAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA PECIU NOUMEMBRU SUPLEANTAUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
PARTENERI PRIVAȚI 42,86  %
PartenerFuncția în CSTip/Observații
DR. BOBIC NARCIS SRLMEMBRUActivităţi veterinare
DEN-DY-DEN SRLMEMBRUBaruri si alte activitati de servire a bauturilor
GRUP SIN ELECTRIC SRLMEMBRULucrări de instalaţii electrice
AGRONICULA SRLMEMBRU SUPLEANTCultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
EUROPEAN PURCHASING CONSULT SRLMEMBRU SUPLEANTIntermedieri în comerţ cu produse diverse
ROXINOV CONSTRUCT SRLMEMBRU SUPLEANTLucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
SOCIETATE CIVILĂ 28,57   %
PartenerFuncția în CSTip/Observații
ASOCIAȚIA TIMIȘUL VERDEMEMBRUAsociația reprezintă domeniul protecției mediului
ASOCIAȚIA EUROPA DE STUDII POLITICE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ MEMBRUDezvoltare personală şi educaţională
ASOCIAȚIA CULTURALA GHIOCELUL GIROCMEMBRU SUPLEANTAsociația promovează valorile culturale şi tradiţionale locale
ASOCIAȚIA LUNCA POGĂNIȘULUIMEMBRU SUPLEANTDezvoltare comunitară